Universitet/Högskola

Universitet/högskola

Det finns 4 st Universitet/högskola som har tillstånd att utbilda tandläkare. Själva utbildningen är på 5 år men upplägget skiljer sig något mellan skolorna. Däremot  ska alla tandläkarstudenter efter avslutad grundutbildning besitta liknande kunskaper. Själva tandläkarprogrammet är på 300 hp.

Malmö Högskola

Malmö högskola är den utbildning som ligger längst söderut och här kan man söka utbildningen på tre olika sätt. 1/3 av studenterna kan söka in via högskoleprovet, 1/3 kan söka via betyg och den sista 1/3 delen söker in via prov och intervjuer.  Nya studenter påbörjar utbildningen varje höst.

Alla studenter måste dock uppfylla de grundläggande behörighetskraven för att kunna söka och komma in på tandläkarutbildningen.

Utbildningen i malmö är baserat på PBL (problem baserat lärande), vilket innebär att studierna fokuserar på  problembaserat lärande och fallstudier.

Malmö högskola erbjuder studenterna att börja med patientbehandlingar redan under termin 2 och när man går sista året är studenterna ute och jobbar på samarbetskliniker som är anslutna till malmö högskola.

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin i Göteborg tar in studenter varje termin dvs både höst och vår. Studenterna kan söka in via betyg eller högskoleprovet . Undervisningen på Sahlgrenska är schemalagd på ungefär 6 h per dag. Utbildningen innehåller allt från föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar och seminarier.

Studenterna i Göteborg får också tillämpa sina kunskaper på studentklinik där man behandlar patienter under handledning av erfarna lärare som själva är utbildade tandläkare.

Examination sker genom både skriftliga och muntliga prov. Vissa moment utförs praktiskt där studenterna får visa upp sina kunskaper och bli godkända för att kunna gå vidare i utbildningen.

Karolinska Universitetet, Stockholm

De som vill utbilda sig till tandläkare på Karolinska kan söka in via betyg eller via ett alternativt urval. Det alternativa urvalet selekterar sina sökande via en uppsats som studenten måste skriva.

Uppsatsen används sedan som underlag för en intervju som ca 110-130 av dessa studenter kallas in till. Intervjun utförs av två ledamöter i urvalskommiten och tar ungefär en halvtimme.

Utbildningen har liknande upplägg som de andra där undervisningen bedrivs via föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar samt skriftliga tentamen.

Umeå Universitet

De studenter som söker in till utbildningen i Umeå kommer in via två urval. Det ena är via betyg som står för 2/3 av platserna samt högskoleprovet som står för 1/3.

De första 4 terminerna är teoretiska där man läser om de minsta beståndsdelarna till hur kroppen fungerar som helhet. Termin 4 får studenterna börja med patienter på röntgenavdelningen.

Studenterna utvecklas desto högre upp i terminerna de kommer och behandlar patienter på klinik under handledning av en erfaren tandläkare.

Samtliga program kräver att studenterna slutför ett examensarbete för att kunna examineras och få sin legitimation som tandläkare.